ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

สามพรานโมเดลเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนฐานการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และ

การค้าที่เป็นธรรม มุ่งแก้ไขปัญหาระบบอาหารไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

ซื้อผักอินทรีย์ตรงระหว่างผู้ลิตและผู้บริ

ช่วยเหลือเกษตรโดยเป็นคนกลางที่เป็นธรรม

562000000635602.jpg

กระจายความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้บริโภค

43034926_1947698778653227_75157462374301

สนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรไทย