โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

สามพรานโมเดลเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนฐานการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และ

การค้าที่เป็นธรรม มุ่งแก้ไขปัญหาระบบอาหารไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

ช่วยเหลือเกษตรโดยเป็นคนกลางที่เป็นธรรม

กระจายความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้บริโภค

สนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรไทย

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร 034-322588-93,

098-258-5313 , 098-709-8252
อีเมล 
info@sampranmodel.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube