ค้นหา
  • Enjoy

TOCAศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ทางสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) มีโอกาสได้ร่วมศึกษาดูงานในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กับเครือข่ายสามพรานโมเดล ทำให้เห็นถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเกษตรได้ และโอกาสการเข้าร่วมใช้เครื่องมือ Thai Organic Platform ในการบันทึกกิจกรรมแปลงในอนาคต

ดู 24 ครั้ง