ค้นหา
  • Enjoy

เชื่อมพันธกิจ...สร้างมิตรภาพ “สามพรานโมเดล & ม.แม่โจ้”


วันที่ 29-30 มกราคม 2563 สามพรานโมเดล โดย คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน และผู้ริเริ่มโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือสามพรานโมเดล คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล และรศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร พร้อมคณะนักวิจัยระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เชี่ยวชาญ จากสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายพันธมิตร (Strategic Partners) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือ สามพรานโมเดล หลังจากได้ฟังแนวคิดนี้จากผู้บริหารสวนสามพรานก่อนหน้านี้ เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของสวนสามพราน ภายใต้แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ “เชื่อมพันธกิจ...สร้างมิตรภาพ (Practices & Partnerships)




และเพื่อให้เห็นภาพความร่วมมือกับพันธมิตรในโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม สามพรานโมเดลได้เปิดเวที แชร์ประสบการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยเชิญเกษตรกรจากเครือข่ายสามพรานโมเดลมาร่วมวงเสวนา บอกเล่าเส้นทางเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และแชร์ประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ และในการนี้ทางคณะได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ Patom Organic Village แหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของสวนสามพราน ซึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพการเชื่อมโยงเส้นทางอาหาร รวมถึงการจัดการขยะครบวงจร




และในโอกาสอันดีนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์กับท้้งสองฝ่าย ที่คาดว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต ระหว่างสามพรานโมเดลกับแม่โจ้ เช่น การวิจัยหาสารสกัดในชีวภัณฑ์ การพัฒนาอาหารสัตว์อินทรีย์ การวิจัยหาค่า Carbon footprint , การผลิตและใช้ประโยชน์ Biochar รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเกษตรอินทรีย์เหล่านี้เป็นต้น



ดู 67 ครั้ง