ค้นหา
  • Enjoy

สามพรานโมเดลกับการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์

จากวงจรแห่งปัญหาเชิงระบบของระบบอาหารที่ไม่สมดุล เกษตรกรพึ่งพาพ่อค้าคนกลางเป็นหลัก ไม่เกิดการพึ่งพาตัวเอง ใช้สารเคมีในการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต และการขาดความเข้าใจถึงกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้น

จึงนำไปสู่การหาทางออกของปัญหาให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ในราคาที่เป็นธรรม พึ่งพาตัวเองได้ มีช่องทางการตลาดที่ชัดเจน ต่อตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ไปพร้อมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรด้วยการทำเกษตรอินทรีย์

"สามพรานโมเดล" จึงยกระดับเกษตรกรจากการเป็นเพียงผู้ผลิต สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การจัดการที่เป็นระบบ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการขับเคลื่อนจริงร่วมกัน

ห่วงโซ่อินทรีย์แข็งแรง คือการที่ ต้นน้ำ (ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้ประกอบการ) และปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเข้าใจ อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจด้วยทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทุกกระบวนการ โปร่งใส เป็นธรรม

#สามพรานโมเดล #มูลนิธิสังคมสุขใจ #ตลาดสุขใจ #สสส.ดู 67 ครั้ง