ค้นหา
  • Enjoy

ประชุมใหญ่เครือข่ายสามพรานโมเดล

อัปเดตเมื่อ 24 ก.ค. 202022 ก.ค.63 มูลนิธิสังคมสุขใจ องค์กรขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และตลาดสุขใจ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดประชุมใหญ่เครือข่ายสามพรานโมเดล ปี 2563/1 ณ ห้องแวนด้า สวนสามพราน เชิญเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่าย ทั้ง 16 กลุ่ม รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสุขใจ ประมาณ 180 คน มาประชุมร่วมกัน.” สะท้อนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรอินทรีย์ ที่ร่วมฟันฝ่า มุ่งมั่น ทำหน้าที่คนต้นทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ สร้างอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน


การจัดประชุมครั้งมีนำโดยคุณอรุษ นวราช เลขานุการ คุณชทฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล และรศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ ในฐานะที่ปรึกษา สามพรานโมเดล และไทยออร์แกนิกแพลตฟอร์ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ บอกเล่าทิศทางการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล หลังโควิด-19 และชวนทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล รวมทั้งตลาดสุขใจ ให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ ขณะเดียวกันยังคงมุ่งพัฒนาต้นทางการผลิต (เกษตรกรผู้ปลูก) พัฒนาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค ผ่านไทยออร์แกนิกแพลตฟอร์ม


และปีนี้จะมีการยกระดับพัฒนาไปอีกก้าว มีการจัดตั้งสมาคมผู้สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (Thai Organic Consumer Association ) เข้ามาทำหน้าที่สื่อสารและสร้างสรรค์กิจกรรมของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อถือได้ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมีการจับมือกับสวนสามพราน พัฒนาโครงการ Organic Tourism Destination หรือแหล่งท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้นอกจากการขายผลผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดของสวนสามพรานเข้าไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ


ในส่วนของตลาดสุขใจ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัย ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ตลาดสุขใจ และเร็วๆ นี้มีแผนปรับปรุงพื้นที่ จัดโซนต่างๆ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

และการประชุมใหญ่ครั้งนี้มีการชวนเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มาช่วยกันระดมสมอง เพื่อคิดหาแนวทางในการพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และตลาดสุขใจ ร่วมกัน ซึ่งข้อเสนอแนะในแต่ละหัวข้อ ที่ได้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับมูลนิธิ ที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสามพรานโมเดลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สู่การสร้างสังคมอินทรีย์ให้มั่นคง และยั่งยืนดู 27 ครั้ง