ค้นหา
  • Enjoy

ประกาศตลาดสุขใจ...เรื่องมาตรการเสริมสร้างและป้องกันการแพร่ระบาดโรคของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในตลาด

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19 ที่ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อความปลอดภัยทุกคนที่เดินทางเข้ามาที่ตลาดสุขใจ ทั้งพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้บริโภคและครอบครัว และทีมงาน ทางคณะกรรมการตลาดสุขใจและทีมงาน ทางคณะกรรมการตลาดสุขใจ เห็นสมควรที่จะยกระดับและเพิ่มมาตรการเสริมสร้างและป้องกันการแพร่ระบาดฯ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้


1. ทางเข้า-ออก ตลาดสุขใจ

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ตลาดสุขใจ และสวนสามพราน กำหนดให้มีทางเข้าออกบริเวณพื้นที่ตลาด เพียง 1 ทาง คือ ทางเข้าด้านหน้าตลาดบริเวณจุดรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประตูหน้าเท่านั้น


2. การคัดกรองผู้เข้ามาตลาดสุขใจ

-มีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน ผู้ที่จะผ่านเข้าไปในตลาด และสวนสามพรานขณะอยู่บนรถของลูกค้าเอง

**กรณีที่ตรวจพบค่าอุณหภูมิของร่างกายเกินค่ากำหนด (37.5องศาเซลเซียส) ขอความกรุณาท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิใหม่ 2 ครั้ง ซึ่งหากยังพบว่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดอยู่ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาด โดยเจ้าหน้าที่จะได้ประสานโรงพยาบาลสามพราน เพื่อทำการตรวจในขั้นต่อไป


3. การคัดกรองและการดูแลสุขอนามัยของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนเข้าตลาด

-มีการตรวจวัดอุณหภูมิพ่อค้าแม่ค้า พร้อมให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกับทุกคน หากพบค่าอุณหภูมิร่างการสูงเกินค่ากำหนด(37.5องศาเซลเซียส) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสุขใจ

-กำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคน สวมหน้ากากอนามัย กรณีร้านอาหารปรุงสดและร้านอาหารแปรรูป ให้มีการสวมถุงมือ และสวมหมวกคลุมผมและล้างมือบ่อยๆ ด้วย


4. การป้องกันความเสี่ยงและขอความร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ขอความร่วมมือให้พ่อค้าแม่ค้า คณะกรรมการตลาด และทีมงาน ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน มีการปฏิบัติตามมาตรการ การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

-หากพบว่าสมาชิกครอบครัวเดินทางไปประเทศเสี่ยงมีการติดเชื้อ หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้แจ้งคณะกรรมการตลาดทันที และห้ามมิให้เดินทางมาตลาด โดยให้กักตัวเองเพื่อดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน


ตลาดสุขใจ ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ภายในตลาดสุขใจ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้

ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

- มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการตามจุดต่างๆของตลาด ทั้งบริเวณทางเข้าห้องน้ำ ร้านอาหาร

· การสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคและการทำความสะอาดทุกจุด

- มีการการสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดโต๊ะทานอาหาร ทั้งด้านบนศูนย์อาหาร และด้านหน้าตลาดสุขใจทั้งเช้าและเย็น

- มีการการสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดตะกร้าสำหรับบริการลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้าในตลาดสุขใจทั้งเช้าและเย็น

- มีการการสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม และทำความสะอาดถาดรับน้ำทิ้งของตู้น้ำดื่มทั้งเช้าและเย็น


ทางคณะกรรมการตลาดสุขใจ ขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่เพิ่มขึ้นนี้ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม มาที่นายวิชัย มีสวัสดิ์ ผู้จัดการตลาดสุขใจ เบอร์โทรศัพท์ 0987098252
ดู 398 ครั้ง