เรื่องราวของเรา

จากจุดเริ่มต้นในปี 2548 ที่สวนสามพรานเริ่มทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพื่อผลิตวัตถุดิบเอง จนปี 2553 ที่สวนสามพรานเริ่มสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งสินค้าให้กับโรงแรม ความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับชุมชนได้พัฒนาขึ้นเป็นพันธมิตรบนฐานการค้าที่เป็นธรรม โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์ทางตรงต่อสุขภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เกิดการรวมกลุ่มทำงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจสวนสามพรานได้สินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นจุดขายสร้างความแตกต่าง เปิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เช่น การแปรรูปและผลิตสินค้าอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ปฐม ความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องกระทั่งสวนสามพรานได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาสามพรานโมเดล เปิดตลาดสุขใจในพื้นที่สวนสามพราน

 

และต่อมาในปี 2557 ได้ก่อตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจเพื่อขับเคลื่อนสามพรานโมเดล การขยายผลนำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่หลากหลาย ในปี 2560 ได้จดทะเบียนบริษัทสุขใจออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มุ่งหวังเป็นกิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่สนับสนุนการกระจายสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ไปสู่ช่องทางตลาดต่างๆ และเกิดโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรจากภาคส่วนอื่นๆ อาทิ โครงการ Farm to Functions กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และโครงการการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ Organic Tourism ร่วมกับบริษัทแล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ในปี 2562 ได้มีการริเริ่ม Thai Organic Platform ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และการก่อตั้งสมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ผู้บริโภค ภาคการศึกษาและสื่อมวลชนที่มีเป้าหมายร่วมในการยกระดับผู้บริโภคสู่การเป็น Active Consumers และผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร 098-258-5313 , 098-709-8252
อีเมล 
info@sampranmodel.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
พ.ศ. 2561 - สมาพันธ์ไทยพีจีเอส