เรื่องราวของเรา

จากจุดเริ่มต้นในปี 2548 ที่สวนสามพรานเริ่มทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพื่อผลิตวัตถุดิบเอง จนปี 2553 ที่สวนสามพรานเริ่มสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งสินค้าให้กับโรงแรม ความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับชุมชนได้พัฒนาขึ้นเป็นพันธมิตรบนฐานการค้าที่เป็นธรรม โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์ทางตรงต่อสุขภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เกิดการรวมกลุ่มทำงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจสวนสามพรานได้สินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นจุดขายสร้างความแตกต่าง เปิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เช่น การแปรรูปและผลิตสินค้าอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ปฐม ความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องกระทั่งสวนสามพรานได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาสามพรานโมเดล เปิดตลาดสุขใจในพื้นที่สวนสามพราน

 

และต่อมาในปี 2557 ได้ก่อตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจเพื่อขับเคลื่อนสามพรานโมเดล การขยายผลนำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่หลากหลาย ในปี 2560 ได้จดทะเบียนบริษัทสุขใจออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มุ่งหวังเป็นกิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่สนับสนุนการกระจายสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ไปสู่ช่องทางตลาดต่างๆ และเกิดโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรจากภาคส่วนอื่นๆ อาทิ โครงการ Farm to Functions กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และโครงการการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ Organic Tourism ร่วมกับบริษัทแล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ในปี 2562 ได้มีการริเริ่ม Thai Organic Platform ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และการก่อตั้งสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยโดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ผู้บริโภค ภาคการศึกษาและสื่อมวลชนที่มีเป้าหมายร่วมในการยกระดับผู้บริโภคสู่การเป็น Active Consumers และผู้นำการเปลี่ยนแปลง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง

พ.ศ.

2548

เริ่มทำสวนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมริมแม่น้ำ เพื่อหาวัตถุดิบใช้ในห้องครัวของสวนสามพราน

1/1

ธุรกิจเชิงคุณค่า

พ.ศ.

2552-2553

กลางปี 2552 เริ่มหารือการรวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ และ เริ่มก่อตั้งกลุ่ม "ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน" ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ในเดือนมิถุนายน 2553 

12 ธันวาคม 2553 เปิดตลาดสุขใจ เป็นตลาดให้เกษตรกรนำผลผลิตอินทรีย์มาขาย

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

พ.ศ.

2555

เดือนสิงหาคม 2555 พื้นที่ 170 ไร่ ของสวนสามพรานได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM-EU)

สามพรานโมเดล

พ.ศ.

2556

1 มกราคม 2556 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล

29 เมษายน 2556 เปิดศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ มีการพัฒนาเกษตรกรกว่า 200 คนอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิสังคมสุขใจ

พ.ศ.

2557

15 มกราคม 2557 ก่อตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจเพื่อขับเคลื่อนสามพรานโมเดล

20 ตุลาคม 2557 กิจกรรมสุขใจสัญจร ครั้งที่ 1 ที่ SCB Park รัชโยธิน

29-30 พฤศจิกายน 2557 จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 1

ขยายตลาดผลผลิตอินทรีย์

พ.ศ.

2558-2559

18-20 ธันวาคม 2558 จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 2

3 มีนาคม 2559 โครงการ Farm to Functions เชื่อมผู้บริโภคจากโรงแรมและศูนย์ประชุมฯ ซื้อข้าวอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรกลุ่มอำนาจเจริญ 

8-11 กรกฎาคม 2559 สามพรานโมเดลได้รับเลือกเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความดีของจังหวัดนครปฐม

เติม 16-18 ธันวาคม 2559 จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 3

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

พ.ศ.

2560

18 กันยายน 2560 ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อนเรื่อง Organic Tourism

15-17 ธันวาคม 2560 จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 4

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส

พ.ศ.

2561

2 กุมภาพันธ์ 2561 สามพรานโมเดลร่วมก่อตั้งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย  

พีจีเอส

19 เมษายน 2561 สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส ร่วมลงนาม MOU กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

7-9  ธันวาคม 2561 จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5

Thai Organic Platform

พ.ศ.

2562

3 เมษายน 2562 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ 11 มิถุนายน 2562 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อพัฒนา Thai Organic Platform

 

1 ตุลาคม 2562 ก่อตั้ง “สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย”

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร 034-322588-93,

098-258-5313 , 098-709-8252
อีเมล 
info@sampranmodel.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
DSCF2361