โปรแกรม
การเรียนรู้

อะคาเดมี่ของการแชร์เส้นทางการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรพิเศษ ธุรกิจเกื้อกูลสังคม (Inclusive Business) การจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การบริหารองค์กรและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดการตลาดสีเขียว และการขับเคลื่อนสังคมเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ภายใต้สามพรานโมเดลโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือและองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ขับเคลื่อนงาน พร้อมให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวางเส้นทางการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรสู่การเป็นผู้นำร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงประสานพื้นที่เพื่อการดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ

 

ในแต่ละหลักสูตรเหมาะสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจด้านการเรียนรู้การทำธุรกิจแนวใหม่และการพัฒนาที่ยั่งยืน • นักส่งเสริมหรือ NGO • Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Startup • สถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ • บุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

สนใจติดต่อ www.suansampran.com หรือ

Suan Sampran Km 32 Pet Kasem Road, Sampran, Nakorn Pathom, 73110 
 

 • Facebook
 • Instagram

องค์กรแห่งการเรียนรู้

LEARNING ORGANISATION

  เป็นแนวทางการบริหารองค์กรบนฐานการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มพนักงาน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆและการพัฒนางานที่สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นแบบอย่างการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้จากการดำเนินงานของสวนสามพราน, สามพราน โมเดล และได้เข้าใจถึงปัจจัยสนับสนุน กระบวนการจัดการ องค์ความรู้ และเป็นแรงบันดาลใจ ในการนำไปปรับใช้กับ งานในความรับผิดชอบ

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Journey) ของสวนสามพราน และสามพรานโมเดล  

 • ดูงานการขยายผลไปสู่ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างจาก Patom Organic Farm, Patom Organic Village, เยี่ยมชมแปลงเกษตรกร และการประชุมกลุ่มเกษตรกรใน เครือข่ายสามพรานโมเดล

 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์การนำแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานและองค์กรลักษณะต่างๆ เช่นธุรกิจเกื้อกูลสังคม  (Inclusive Business) หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม

INCLUSIVE BUSINESS MODEL

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำแนวคิดของการทำธุรกิจเกื้อกูลสังคมไปประยุกต์ใช้ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำแนวคิดของการทำธุรกิจเกื้อกูลสังคมไปประยุกต์ใช้ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ภาพรวมของการทำธุรกิจเกื้อกูลสังคมจากประสบการณ์ของสามพรานโมเดล

 • กลยุทธ์และเครื่องมือของธุรกิจเกื้อกูลสังคม

 • ลงพื้นที่จริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนร่วมของการทำธุรกิจเกื้อกูลสังคม

 • แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อนำแนวคิดกลับไปประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจหมุนเวียน

CIRCULAR ECONOMY

  เป็นระบบการจัดการที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดทอนขยะที่ต้อง กำจัดทิ้ง หรือพลังงานที่สูญเสียโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลเป็นการลดต้นทุน เพิ่มรายได้และความสามารถในการ แข่งขันพร้อมกันกับการสร้างความยั่งยืนของสังคมสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นตัวอย่างการทำธุรกิจ โดยนำแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ใน การดำเนินงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนการจัดการ ธุรกิจ และลดผลกระทบกับสังคม สิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอด การทำธุรกิจเกื้อกูลสังคม (Inclusive Business) โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

 • ดูงานการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการดำเนินงานของสวนสามพราน และสามพรานโมเดล การประเมินผล (Impact Assessment) ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 • แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในงานและองค์กรลักษณะต่างๆ