โครงการของสามพรานโมเดล
 
ตลาดสุขใจ

ตลาดสุขใจก่อตั้งเมื่อปี 2553 ในบริเวณสวนสามพราน มีเป้าหมายเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และช่องทางเชื่อมตรงระหว่างเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลกับผู้บริโภคทำให้เกิดการเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้ในราคาที่เป็นธรรม

 

ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 70 รายนำสินค้าข้าว ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสด อาหารแปรรูปมาจำหน่าย สร้างรายได้ประมาณ 3,000,000 บาทต่อเดือน ตลาดสุขใจบริหารงานโดยคณะกรรมการตลาดที่ได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหมุนเวียนทุกปี และยังมีคณะกรรมการผู้บริโภคทำหน้าที่สะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงานและสื่อสารความต้องการของลูกค้ากับคณะกรรมการตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานต่อไป

ภาพตลาดสุขใจ_๑๙๐๗๓๑_0084
ภาพตลาดสุขใจ_๑๙๐๗๓๑_0084

press to zoom
33901
33901

press to zoom
IMG_0355
IMG_0355

press to zoom
ภาพตลาดสุขใจ_๑๙๐๗๓๑_0084
ภาพตลาดสุขใจ_๑๙๐๗๓๑_0084

press to zoom
1/6
ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลสามพรานโมเดลกับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ให้เกิดการเชื่อมโยงสั่งซื้อสินค้าตรงกับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านกิจกรรม อาทิ เวิร์คชอป Chef’s Table และการเยี่ยมชมฟาร์ม ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังเป็นโอกาสในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมการพัฒนาความเชื่อมั่นระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าอินทรีย์

IMG_0079-resize
IMG_0079-resize

press to zoom
DSCF2654
DSCF2654

press to zoom
IMG_9903
IMG_9903

press to zoom
IMG_0079-resize
IMG_0079-resize

press to zoom
1/5
 
thai organic platform

Thai Organic Platform เป็นระบบดิจิตัล แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี "blockchain" เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าอินทรีย์เป็นเครือข่ายระดับประเทศ ได้รับการสนับสนุนพัฒนาโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

Thai Organic Platform ประกอบด้วยงาน 3 ส่วนหลักได้แก่

  • งานต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในการวางแผนผลิต การบันทึกการจัดการแปลง การประเมินผลผลิต การคำนวณต้นทุน และการขายสินค้า ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถใช้ประกอบการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ต่อไป และยังสนับสนุนระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โดยมีระบบ Blockchain เข้ามาเสริมความเชื่อมั่น 

  • การค้าออนไลน์ (E-commerce) เป็นพื้นที่ตลาด (Marketplace) ให้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบงานต้นน้ำได้เสนอขายผลผลิตในราคาที่เกษตรกรเป็นผู้กำหนด พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน โดยลูกค้าผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและให้เรตติ้งพร้อมรีวิว

  • ระบบผู้บริโภคสัมพันธ์ (Consumer Engagement) เป็นช่องทางเชื่อมโยงกับลูกค้าผ่านการสื่อสารและกิจกรรมในความสนใจ ได้แก่ กิน ช้อป เที่ยว เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และพันธมิตรในเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นชุมชนออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ กระทู้ เกม มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกนักขับเคลื่อนพร้อมระบบสะสมแต้มสร้างแรงจูงใจ

_U3A1143.jpg
 
สมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์

สมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ บุคคล ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน มีพันธกิจสำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการบริโภคอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้ เข้าถึงง่าย ในราคาเป็นธรรม และยกระดับผู้บริโภคสู่การร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

บทบาทหน้าที่สมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์ประกอบด้วย

  • Advocate สื่อสารและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้ลูกค้า ผู้บริโภค เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และร่วมสนับสนุนสังคมอินทรีย์จากต้นน้ำสู่กลางน้ำและปลายน้ำ การมีส่วนร่วม ได้แก่ การซื้อและการบริโภค การร่วมกิจกรรมวิถีอินทรีย์ (เช่น เพาะปลูก ท่องเที่ยว) การร่วมเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์  

  • Participate เข้าร่วมเป็นกลไกทำงานขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เช่น ร่วมเป็นกรรมการตรวจและติดตามการจัดการระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และการทำงานร่วมกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส, ร่วมเป็นกรรมการบริหาร Thailand Organic Platform 

  • Policy ให้ความเห็น ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และระบบอาหารยั่งยืน   

43034926_1947698778653227_75157462374301