ผลลัพธ์
สุขภาพ
  • สุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคดีขึ้น เนื่องจากสารเคมีตกค้างในอาหารน้อยลง

สังคม
  • เกิดสังคมใหม่ที่มีส่วนร่วมทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคซึ่งการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม ช่วยลดความเลื่อมล้ำทางสังคมได้

เศรษฐกิจ
  • ตลาดสุขใจ : มีเงินหมุนเวียน 30 ล้านบาท/ปี

  • ตลาดสุขใจสัญจร : มีเงินหมุนเวียน 2 ล้านบาท/ปี

  • สวนสามพรานซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 10 ล้านบาท/ปี

  • โรงแรม ร้านอาหารในกรุงเทพฯ ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 2 ล้านบาท/ปี

  • โครงการ Farm to Functions ซื้อข้าวอินทรีย์จากเกษตรกร 18 ล้านบาท/ปี

  • ต้นทุนการผลิตลดลงจากการเลิกใช้สารเคมีเกษตร 70%

สิ่งแวดล้อม
  • คุณภาพดินและน้ำดีขึ้นเมื่อเลิกใช้เคมีเกษตร และช่วยลดปริมาณคาร์บอน เนื่องจากห่วงโซ่คุณค่าอาหารสั้นลง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.

เกษตรกรอินทรีย์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาดและต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการไม่ใช้สารเคมี

4.

โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจากความสามารถบริหารรายได้ครัวเรือน

7.

พลังงานทดแทนจากชีวมวลในการทำเกษตรอินทรีย์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

10.

การลดความเหลื่อมล้ำจากคุณภาพชีวิตของชุมชนเกษตรกรดีขึ้นและการส่งเสริมความสัมพันธ์กับการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกร

13.

เกษตรอินทรีย์คำนึงถึงระบบนิเวศน์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

16.

สังคมอินทรีย์ที่เกื้อกูลกันบนฐานการค้าที่เป็นธรรม

2.

ชุมชนเกษตรอินทรีย์มีระบบอาหารยั่งยืน

5.

การสร้างงานเท่าเทียมสำหรับทุกเพศวัย

8.

เศรษฐกิจฐานราก ตลาดและธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

11.

เมืองและชุมชนยั่งยืนด้วยวิถีอินทรีย์

14.

ระบบนิเวศน์ในน้ำดีขึ้นจากการลดการปนเปื้อนสารเคมี

17.

การประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าอินทรีย์

3.

สุขภาพและสุขภาวะที่ดีจากการบริโภคอาหารอินทรีย์

6.

แหล่งน้ำปลอดภัยไม่ปนเปื้อนจากการใช้เคมีในการทำการเกษตร

9.

การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารอินทรีย์เนื่องจากกระแสความสนใจสุขภาพ

12.

การสร้างสมดุลการบริโภคและการผลิต

15.

คุณภาพดินและสิ่งมีชีวิตดีขึ้น