ผลลัพธ์
สุขภาพ
 • สุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคดีขึ้น เนื่องจากสารเคมีตกค้างในอาหารน้อยลง

สังคม
 • เกิดสังคมใหม่ที่มีส่วนร่วมทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคซึ่งการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม ช่วยลดความเลื่อมล้ำทางสังคมได้

เศรษฐกิจ
 • ตลาดสุขใจ : มีเงินหมุนเวียน 30 ล้านบาท/ปี

 • ตลาดสุขใจสัญจร : มีเงินหมุนเวียน 2 ล้านบาท/ปี

 • สวนสามพรานซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 10 ล้านบาท/ปี

 • โรงแรม ร้านอาหารในกรุงเทพฯ ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 2 ล้านบาท/ปี

 • โครงการ Farm to Functions ซื้อข้าวอินทรีย์จากเกษตรกร 18 ล้านบาท/ปี

 • ต้นทุนการผลิตลดลงจากการเลิกใช้สารเคมีเกษตร 70%

สิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพดินและน้ำดีขึ้นเมื่อเลิกใช้เคมีเกษตร และช่วยลดปริมาณคาร์บอน เนื่องจากห่วงโซ่คุณค่าอาหารสั้นลง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร 098-258-5313 , 098-709-8252
อีเมล 
info@sampranmodel.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube