กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร 034-322 544, 034-322 588-93
อีเมล sampranmodel@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
นโยบายองค์กร
ชีวิตที่สมดุล

เป้าหมาย

สังคมอินทรีย์

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมบนฐานการค้าที่เป็นธรรม

พันธกิจ

เกี่ยวกับสามพรานโมเดล

     สามพรานโมเดลเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนฐานการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม มุ่งแก้ไขปัญหาระบบอาหารไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

ผลงานของสามพรานโมเดล

ตลาดสุขใจเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ทำให้เกิดการเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้ในราคาที่เป็นธรรม

ตลาดสุขใจ

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เชื่อมโยงการสั่งซื้อสินค้าตรงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านกิจกรรม อาทิ เวิร์คชอป Chef’s Table และการเยี่ยมชมฟาร์ม

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

Thai Organic Platform เชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าอินทรีย์จากงานต้นน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรสู่การค้าออนไลน์ (E-Commerce) และ ระบบผู้บริโภคสัมพันธ์ (Consumer Engagement) พร้อมระบบสร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคโนโลยี blockchain

Thai Organic Platform

สมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์ ยกระดับผู้บริโภคสู่การร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สื่อสารและสร้างสรรค์กิจกรรม เข้าร่วมเป็นกลไกทำงาน  ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และระบบอาหารยั่งยืน

สมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์

พันธมิตร

พันธมิตรหลักของสามพรานโมเดลได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ปัจจุบันมีจำนวน 16 กลุ่ม กว่า 180 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายความร่วมมือสามพรานโมเดล อาทิ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส และยังมีพันธมิตรภาคธุรกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารต่างๆ ที่มาร่วมในโครงการ Organic Tourism รวมทั้งพันธมิตรผู้บริโภคนักขับเคลื่อนสร้างสังคมอินทรีย์

ภาคีขับเคลื่อน

นอกจากกลุ่มเกษตรกร สามพรานโมเดลยังทำความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคการศึกษา สมาคมธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน 

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อเรา

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร 034-322 544, 034-322 588-93
อีเมล sampranmodel@gmail.com